Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I create a shortcut to launch the profile manager?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1129 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RedXIII

more options

I know this is an obscure question but it would save time typing it all in each time.

I would like to create a windows shortcut to launch the profile manager like so:

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe -profilemanager" - but it says "the name specified in the target box is not valid. Make sure the filename and path are correct." It works fine without the -profilemanager part.

Maybe it would have to be a batch file I'm not sure.

I know this is an obscure question but it would save time typing it all in each time. I would like to create a windows shortcut to launch the profile manager like so: "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe -profilemanager" - but it says "the name specified in the target box is not valid. Make sure the filename and path are correct." It works fine without the -profilemanager part. Maybe it would have to be a batch file I'm not sure.

Giải pháp được chọn

Hi

I am a Linux user so this may not work for you, but you may want to try:

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

I hope that this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

What about

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -profilemanager

???

more options

TyDraniu said

What about "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -profilemanager ???

No I tried that one already but it has a problem with the -profilemanager part.

more options

Giải pháp được chọn

Hi

I am a Linux user so this may not work for you, but you may want to try:

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

I hope that this helps.

more options

It worked great, thanks very much Seburo (I had to add a double quote at the start though).

Được chỉnh sửa bởi RedXIII vào