Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Synced bookmarks, logins, password are missing

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I got a new office laptop. I had synced all my bookmarks, logins, password in firefox on my old laptop. After installing firefox on new laptop and signing in, everything is missing. Cannot find anything. Please help.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.