Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox keep adding back the containers that I've removed mannually!

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hi there,

I've been a fan of the multi-container feature for quite some time, and I enjoyed it most of the time. The only thing that annoys me, however, is that eveytime after I've removed some default container named in Chinese(I'm a Chinese and my Firefox UI is in Chinese as well), Firefox always added those same container back! Everytime! I just want to keep the containers that I've named in English and nothing else, and yet Firefox doesn't seem to understand that. It seems Firefox thinks I, as a Chinese, would definitely want those containers named in Chinese, which I don't. Hope you understand, and someone from the dev team can help fix this, because other than this specific issue, I don't have any complaint about Firefox, which is just a great browser and is keeping get better and better!

Thanks and have a great day.

Được chỉnh sửa bởi gojackhu vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.