Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

incoming email attachments on my windows ten mail now all show firefox logo and i cannot just click and open attachments ,this is so serious for me that i am thinking of changing browser after many happy years. them

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

i breifly saw an articale that said i could change my firefox settings to resolve this but cannot find it now. i am 72 and semi computer literate . and dyslexic .

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.