Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to Increase the Font Size of Bookmarks Library?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Hello all,

How do I increase the font size of my bookmarks library? I'm not talking about when I click on the Bookmarks manu and get the drop down menu listing them, but rather when I click on the Bookmarks menu and then choose: 'Show all Bookmarks" and the Library opens with all my Bookmarks in a table--how do I increase the font size here? It's too small and difficult to read currently.

Thank you.

Hello all, How do I increase the font size of my bookmarks library? I'm not talking about when I click on the Bookmarks manu and get the drop down menu listing them, but rather when I click on the Bookmarks menu and then choose: 'Show all Bookmarks" and the Library opens with all my Bookmarks in a table--how do I increase the font size here? It's too small and difficult to read currently. Thank you.