Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bad update

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

hello since update of newtest version of firefox 89.0 (64-Bit) the browser is freeze and i receive message "do you will wait or close the browser". When i press wait so the windows is reload and ask if i will do wait or close firefox. I have only possibility to close firefox. The problem is all time. When i have chance i can use firefox 2-3 hours without problems. Many time i open Firefox after 5 minutes its freeze.

Whats happen? before i have do make update not problems....

My System: Ubuntu 18.04.5 LTS with 89.0 (64-Bit) Firefox.

hello since update of newtest version of firefox 89.0 (64-Bit) the browser is freeze and i receive message "do you will wait or close the browser". When i press wait so the windows is reload and ask if i will do wait or close firefox. I have only possibility to close firefox. The problem is all time. When i have chance i can use firefox 2-3 hours without problems. Many time i open Firefox after 5 minutes its freeze. Whats happen? before i have do make update not problems.... My System: Ubuntu 18.04.5 LTS with 89.0 (64-Bit) Firefox.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try the Firefox version from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution.