Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sitzungswiederherstellung funktioniert nach Update auf version 89 nicht mehr!!!!!

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

Die Sitzungswiederherstellung funktioniert bei mir nach dem Update nicht mehr! Der Browser öffnet sich und lädt zuest meine Startseite, kurz darauf versucht er wohl die Seite für die Sitzungswiederherstellung zu laden, aber raus kommt dabei nur "Neuer Tab"...

Leute, solche Sachen müssen getestet sein, bevor man Updates rausschickt!

Und falls das mal irgendjemand liest: Ändert auch bitte wieder die Tabansicht!!!!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.