Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lenovo Ideapad Flex 5 FN key pauses youtube videos.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I need help with a weird interaction with Lenovo Flex 5's Fn key. I was first weirded out when my Flex 5 didnt have media hotkeys. HOWEVER, whenever firefox is in focus, the basic "Fn" key, next to the WIN key, will pause/unpause any youtube videos open in firefox.

Pressing the same key in other media situations (win media player, VLC, Spotify, etc) doesnt pause anything, which makes me think that it is a firefox interaction.

Please help

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.