Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Version 89 Background Color Changes

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi EcoResolve

more options

None of the solutions suggested allow me to revert back to the background, tool bar(s) colors I enjoyed before.

Not only does the all WHITE background hurts my eyes -- it makes using Firefox UN-ENJOYABLE!!!

Who and why was this change made to my browser?

And why can it not be undone?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

Have you tried installing a theme of your choosing from the add-ons site?

Hữu ích?

more options

There is a wonderful, old time, prophetic saying "... that if it ain't broke, don't fix it!"

Unfortunately, too many -- app-addicted, lathe-addicted, Amazon-Prime-addicted and Google-addicted -- people who have nothing better to do than play with other peoples realities.

I have been using Firefox since it first became available. I am a partially disabled Vietnam-era veteran and I spend my like finding ways to support veterans and other folks dealing with trauma!

Why should I need to install a theme when things worked fine for me for years using Firefox?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.