Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Account shows Boardman, OR USA

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Past few days my FF account displays location as Boardman, OR USA and I'm not sure why as I am in Toronto, ON Canada. For the record this is my second or third reinstall of Windows 10 and Firefox in the last 72hrs and my patience is very thin. Please help solve. Thanks.

Past few days my FF account displays location as Boardman, OR USA and I'm not sure why as I am in Toronto, ON Canada. For the record this is my second or third reinstall of Windows 10 and Firefox in the last 72hrs and my patience is very thin. Please help solve. Thanks.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi

This is a known issue at our end with our developers working on a fix to be rolled out very soon.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

This is a known issue at our end with our developers working on a fix to be rolled out very soon.