Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

updated version of Firefox has changed look of menu bar and bookmarks

  • Không có trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

When I was asked to update Firefox to the latest version something has changed on my menu bar and my bookmarks. First, my menu bar changed colors to a very dull gray whereas before it was either black or dark blue. Second, all my bookmark list is now double spaced which I don't like.

Is this something in the latest version and will it be corrected or give me instructions to change back to the previous look that I've described.

Thanks, BR-yat ejleche@hotmail.com

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.