Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

browser update to 89.0 - text on browser tabs grey and tiny

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I just updated and now I can hardly see the font on my open tabs bar. Is there a way to use black font instead of grey? Or any other way to make it more easy to see?

I just updated and now I can hardly see the font on my open tabs bar. Is there a way to use black font instead of grey? Or any other way to make it more easy to see?