Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Page Actions disappeared in 89.0

 • 3 trả lời
 • 2 gặp vấn đề này
 • 20 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

I'm used to send links to my phone using windows "Your Phone" from the page actions option. However when I updated the browser to the newest version 89.0 I couldn't find the three dots anymore.

Giải pháp được chọn

Hi,

The options were moved to either tab context menu or the page context menu. Here is how you can find alternative ways to access the various options from the old page action:

 • Bookmark Current Tab: You can click the "star" icon to save the page as bookmark. Alternatively, you can right-click on the tab and choose Bookmark Tab.
 • Save Page to Pocket: If the Save to Pocket button Fx89PocketButton is missing from the toolbar, you can add it from the Customize Toolbar tab. See Customize Firefox controls, buttons and toolbars.
 • Pin Tab: Right-click on the tab and choose Pin Tab.
 • Copy Link: Click on the URL bar and press (Ctrl+C) for Windows and Linux or (command+C) for Mac. Alternatively, you can highlight the URL, then right-click on it and select "Copy" from the context menu.
 • Email Link: You can add the Email Link button to the Toolbar from the Customize Toolbar tab.
 • Take Screenshot: Right click on the empty part of a page and choose Take Screenshot. More about that: Take screenshots on Firefox.
 • Send Tab to Device: Right-click on the tab and choose Send Tab to Device.
 • Share: Right click on the tab and choose Share.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

The options were moved to either tab context menu or the page context menu. Here is how you can find alternative ways to access the various options from the old page action:

 • Bookmark Current Tab: You can click the "star" icon to save the page as bookmark. Alternatively, you can right-click on the tab and choose Bookmark Tab.
 • Save Page to Pocket: If the Save to Pocket button Fx89PocketButton is missing from the toolbar, you can add it from the Customize Toolbar tab. See Customize Firefox controls, buttons and toolbars.
 • Pin Tab: Right-click on the tab and choose Pin Tab.
 • Copy Link: Click on the URL bar and press (Ctrl+C) for Windows and Linux or (command+C) for Mac. Alternatively, you can highlight the URL, then right-click on it and select "Copy" from the context menu.
 • Email Link: You can add the Email Link button to the Toolbar from the Customize Toolbar tab.
 • Take Screenshot: Right click on the empty part of a page and choose Take Screenshot. More about that: Take screenshots on Firefox.
 • Send Tab to Device: Right-click on the tab and choose Send Tab to Device.
 • Share: Right click on the tab and choose Share.

Hữu ích?

more options

Thank you - this is most helpful. However, I do not see the option to SHARE when Right clicking (I used the Share via Airdrop a lot and I miss it). Any suggestions?

Hữu ích?

more options

Hi findmariag, This thread was marked as solved by the person who asked the original question (mohdyaser3). Your issue may have similar symptoms, but it is likely a different cause/solution. For better help, it would be best to use https://support.mozilla.org/en-US/questions/new where volunteers can get more details about your setup.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.