Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox update

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

how to disable the popup asking whether to update the browser? every time firefox is run, in the top right corner an annoying popup asking for an update like i'm sending in the attachment. I don't want to update my browser and I don't want to see this pane. Please help, because it irritates me so much that I want to stop using firefox.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.