Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

button to email a page is missing

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

The three dot 'button' that allows me to email a page that I have found on the internet is missing in the new version of Firefox. How can I find and activate the function of emailing web pages? Thanks you.

The three dot 'button' that allows me to email a page that I have found on the internet is missing in the new version of Firefox. How can I find and activate the function of emailing web pages? Thanks you.