Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

downloaded ppt(x) files are broken

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi farid.at

more options

i can't remember since when, but it's some time now, that if i download a ppt(x) file it's always, always broken.

1- it's broken beyond repair 2- the files are ok if i download using a third party app, like fdm 3- it's only ppt(x) files 4- no alerts or reports from my antivirus 5- i use ff 72.0.2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

...also the weird thing is:

6- the file "size" is the same but the "size on disk" is different between when ff downloads and when other applications download the same file. this is a recent attempt: size=8563200 bytes in both cases, but on disk=8563200 by firefox and disk=8564736 by other apps