Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

center address bar not working since 89 update. as a senior need this back. poor planing on your part

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Franz_von_Suppe

more options

return the address bar to center of screen. as a senior don't need something smaller and up near top of screen. should of ask before changes were made on 89 update.

return the address bar to center of screen. as a senior don't need something smaller and up near top of screen. should of ask before changes were made on 89 update.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn