Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF keeps crashing

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

bp-2519f77c-49b2-4fd7-acf0-2cfdccfa639a bp-0d6f1d3d-711d-4115-9799-e7ebda58da97

Tried to submit these to FF but they say failed.

Multiple crashes with FF, not sure what the problem is. Checked and updated Windows 10, no problem there, so not sure why FF keeps crashing after only a few minutes.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.