Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

connected devices

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I keep signing out the same device in connected services and it keeps reappearing on the list.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

same here

besides, what a clumsy ui : trying to log out from a bunch of devices listed, as old as 3 years, and can't log out from all them in 1 go one has to logout from each single one, a list > 100 entries !, and tho deleting a few, they not log out, remain listed

Hữu ích?

more options

I have the same issue and they won't close they're all still there after supposedly signing out.

Hữu ích?

more options

Are you talking about sync?

Signing out is not removing. I don't see a way to remove something. I called for more help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.