Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do you disable the horrible floating tabs

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Portal

more options

Ver: 89.0 (64-bit)

Why do UX people constantly change things for no reason other than to make them different.

How do you turn off the horrible "floating" tabs

Ver: 89.0 (64-bit) Why do UX people constantly change things for no reason other than to make them different. How do you turn off the horrible "floating" tabs

Tất cả các câu trả lời (1)

more options