Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The tab scrollbar has mostly disappeared.

more options

The tab scrollbar has mostly disappeared. The tabs seem to be on the bottom of the browser page. I only see one tab.

The tab scrollbar has mostly disappeared. The tabs seem to be on the bottom of the browser page. I only see one tab.

Giải pháp được chọn

I think the blue bar is space your rules created to move the tab bar into?

Could you take a look at this thread on Reddit and see whether those new rules work for you:

https://www.reddit.com/r/FirefoxCSS/comments/nq2d0q/tabs_on_bottom_for_firefox_89/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I fixed that part of the problem, by restoring an old version of userChrome.css, however now the tab scrollbar is above the address bar, instead of below. Also, there is a blue bar across the top of the browser window.

more options

Giải pháp được chọn

I think the blue bar is space your rules created to move the tab bar into?

Could you take a look at this thread on Reddit and see whether those new rules work for you:

https://www.reddit.com/r/FirefoxCSS/comments/nq2d0q/tabs_on_bottom_for_firefox_89/