Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I revert to the previous color scheme with BLACK letters on WHITE background?

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 94 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dmitriy1973.2012

more options

After the last update, the color scheme changed to white letters on a black background, which I don't like at all. How to go back to the previous scheme?

After the last update, the color scheme changed to white letters on a black background, which I don't like at all. How to go back to the previous scheme?

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Please go to menu ≡ -> Addons & Themes -> Themes and select System or Light theme.

more options

I used Green Japan for a long time and i like it. Is there an option to change the color scheme without changing the theme?

more options

When I use light theme all of the objects on menu panel and "right click menu" have "light" design with black letters on white background (first 2 screenshots). This is what I want to have. But when I use Green Japan (not only, even some themes which looks like "light" have dark design) I have this type of design which i dont want to have (the next 2 screenshots). Is it possible to change between light and dark designs without changing theme? P.S. Some menus still have "light" design even with "black" theme (last screenshot). P.P.S. Sorry for my English.

more options

Do you have the ui.systemUsesDarkTheme preference in about:config?

more options

I do not have this particular setting.