Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I Stay Logged In?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Every time I open a New Tab, I have to re-sign into some websites - AKA: some websites will not keep me logged in across multiple tabs. This includes some of my online banking websites (which then need 2FA immediately to get into again), Apple-related accounts (same 2FA issue, my accounts/devices always appear like I'm signing into a brand new devices/browsers every time), some Amazon-related accounts, some blogs, and various other websites/hosts, like WikiDot pages, Ao3, and others, etc.

How can I "approve/OK" the sites that I frequent/are favorites, for this browser, on this computer, so I will remain logged in (for however long is possible)?

Được chỉnh sửa bởi MaeveTheBrave vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.