Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmarks double-spacing.

  • Không có trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
more options

I downloaded the latest update and now I see my bookmarks menu has changed to double-spacing. How can I change it back to single?

I downloaded the latest update and now I see my bookmarks menu has changed to double-spacing. How can I change it back to single?