Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Resets on Mac M1 on Reboot

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I recently purchased a Mac M1, coming from a Windows / Linux environment. After installing Firefox, it requires an icon on my desktop to run. Then, every time I reboot, Firefox no longer recognizes me. My pins, history, etc. are all gone and I have to re-organize everything again.

Can you please help?

I recently purchased a Mac M1, coming from a Windows / Linux environment. After installing Firefox, it requires an icon on my desktop to run. Then, every time I reboot, Firefox no longer recognizes me. My pins, history, etc. are all gone and I have to re-organize everything again. Can you please help?

Giải pháp được chọn

Macs: Make sure you install Firefox properly and that you do not run Firefox from within the DMG (Disk Images) file. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Macs: Make sure you install Firefox properly and that you do not run Firefox from within the DMG (Disk Images) file. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac