Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bp-99664e96-06df-44c7-82e2-27cfa0210531

more options

Good day. A couple of days ago my Firefox began to crash regularly. No major changes were made to the OS directly before that. What can i do?

Regards Kamil

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There are a couple of things you can try and see if FireFox is the problem or the symptom:

Start/launch FireFox in Safemode and see if the issue resolves

Go to Menu Bar > Help > Troubleshoot (skip the refresh option)

Then test out FF and let us know your findings