Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not able to screenshot at all

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi williamsd006

more options

Ive tried everything that this site said to do for taking a screenshot and nothing works.

Giải pháp được chọn

Make sure that Screenshots isn't disabled.

You can check this pref on the about:config page.

  • extensions.screenshots.disabled = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

hmm? So if you right click on the webpage, anywere, you dont get a drop down box with the option?

see dark box in attached pic

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

no it doesn't come up, the keybind won't respond, and Ive done everything that page said to do NOTHING HAPPENS.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Make sure that Screenshots isn't disabled.

You can check this pref on the about:config page.

  • extensions.screenshots.disabled = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

more options

well at least right click shows up now. thx Cor-el!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.