Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

audio gets choppy when sped up

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vayuj03.dhir

more options

so regardless of what video streaming platform I use whenever I speed up the video to more than 1.5x it gets really choppy and irritating while the problem is non existent when I am using other browsers

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

same here please fix this