Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox open udp ports

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 0nrefn1

more options

firefox 88.0.1-1 on linux Since recently firefox started to open random udp ports that's what i see in netstat udp 0 0 0.0.0.0:36531 0.0.0.0:* 16227/firefox udp 0 0 0.0.0.0:43783 0.0.0.0:* 16227/firefox It only happens on some sites likes youtube and discord is that related to http3 in some way? there is nothing in about:networking

I am just not sure if this is anything to be concerned with, i did a bunch of searches for firefox open ports, but couldn't find an answer

Được chỉnh sửa bởi 0nrefn1 vào

Giải pháp được chọn

Well it was related to http3 with it disabled all open ports are gone

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Well it was related to http3 with it disabled all open ports are gone

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.