Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Trouble importing bookmarks from HTML file

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul Hossfield

more options

I exported my bookmarks from the Brave Browser, selected Bookmarks>Manage Bookmarks>Import and Backup>Import Bookmarks from HTML Then navigated to the HTML file the selected "Open" but noting changed except that a small number of the bookmarks appears under "Recent Bookmarks" when I again select Bookmarks. Each item in this list is repeated according to the number of times I tried to import them.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

When you import a bookmarks HTML file then you merge the bookmarks in this file with the existing bookmarks, so if you repeat this import then you get multiple entries of those bookmarks.

Are there bookmarks in the file that aren't imported ?

You will have to cleanup the bookmarks or possibly restore an older JSON backup to remove the multiple entries and import the Brave bookmarks only once.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

When you import a bookmarks HTML file then you merge the bookmarks in this file with the existing bookmarks, so if you repeat this import then you get multiple entries of those bookmarks.

Are there bookmarks in the file that aren't imported ?

You will have to cleanup the bookmarks or possibly restore an older JSON backup to remove the multiple entries and import the Brave bookmarks only once.

Hữu ích?

more options

Imported bookmarks are generally added to the Bookmarks Menu which is not directly accessible from the Library menu. (Illogical, I know.)

You can check the Bookmarks Sidebar (Ctrl+b) or add the optional new bookmarks menu toolbar button (). To add that button, either:

(A) Use the Customize panel (Customize Firefox controls, buttons and toolbars) to drag the icon to the desired spot on the toolbar

(B) Use the method from Bookmarks in Firefox - section entitled: How do I add the Bookmarks Menu button to the toolbar?

  • Click the "Library" button:
  • Click "Bookmarks"
  • Click "Bookmarking Tools"
  • Click "Add Bookmarks Menu to Toolbar"

Hữu ích?

more options

^: I don't think that "Bookmarking Tools" is still present in Firefox 88, so you likely need to use customize mode and drag the button to the Navigation Toolbar.

Hữu ích?

more options

Thanks for all you're help but I'm resigned to rebuilding my bookmark catalog as needed. There was a lot of crapola that needed throwing out, ditto the bookmarks in Firefox left from the last time I used Firefox regularly. So I marked it as solved although I didn't actually try the two solutions that now show "Chosen".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.