Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

SVG logo browser Mac

  • 10 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rachid.ezzitounni

more options

Hi there :)

we habe a website with an svg logo!

The logo does work fine in all other browsers except firefox!

how can i fix this?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (10)

more options

can you provide us with the url so we can test it ?

Hữu ích?

more options

Please provide a public link (no password) that we can check out. No Personal Information Please !


Make sure you are not blocking content.

Diagnose Firefox issues using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

Hữu ích?

more options

Thank you so much for the reply!

The website is online and here is the link: www.ohmynatura.com

Hữu ích?

more options

Can you please provide a solution to this? i have tried everything but it doesn't work all, all browsers do just fine but Firefox

Hữu ích?

more options

But it looks much better in Firefox than in Edge. I'm attaching a screenshot from MS Edge. I'm sure that this line above h isn't there by design.

Hữu ích?

more options

also not!

do you what causes this issue?

Hữu ích?

more options

I don't know, I'm not very familiar with SVG.

Hữu ích?

more options

Ok thank you!

i hope someone got a clue and fix for this!

please help

Hữu ích?

more options

I think that would be this path rule in the file (right-click -> Inspect).

<path xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" d="M379.87,1468.21c-1.56,1.94-7.4,11.67-13.23,23.34C356.13,1513,346,1509.84,346,1509.84,325.39,1506.34,334,1469,334,1469c5.45-31.51,26.46-74.7,37-96.11a454,454,0,0,1,45.14-70.81c14-17.12,28.4-28.41,43.19-24.13,0,0,22.17,5.06,19.06,21.79,0,0-.78,8.17-9.73,16.34,0,0-6.61,5.06-9.33,8.18-20.24,19.06-50.2,57.2-73.16,105.06,16.35-21.79,38.53-49,58.37-62.65,1.56-1.17,23-17.51,42.8-6.62,14,7.4,12.84,20.63,8.17,31.52a88.4,88.4,0,0,1-7.78,13.62c-15.56,21.79-49.8,73.54-37.35,89.88a12.91,12.91,0,0,1,2.72,5.84c.78,6.23-5.84,8.95-5.84,8.95a20.71,20.71,0,0,1-14-1.95c-8.18-3.89-14-13.61-14-13.61-10.51-17.9-9.73-52.53,39.69-118.68C441,1376.77,402.83,1432,379.87,1468.21Zm11.28-102.34c10.51-18.29,20.24-33.85,29.19-46.3a153.77,153.77,0,0,1,12.06-16,130.39,130.39,0,0,1,10.89-10.5,29.16,29.16,0,0,1,8.17-5.06,7055686829104,7055686829104,0,0,0,2.34-.78,1.21,1.21,0,0,1,.78-.39c-2.34,0-4.28.78-6.62,1.56a2.9,2.9,0,0,0-1.55.78c-.78,0-1.17.38-1.56.38a5.38,5.38,0,0,0-1.56,1.17,2,2,0,0,0-1.55.78,50.23,50.23,0,0,0-11.68,8.56,152.89,152.89,0,0,0-19.45,22.18,264.4,264.4,0,0,0-16,24.51c-4.67,8.18-9.33,16.35-13.23,24.13-7.78,15.56-14,29.57-18.28,39.69q-2.92,7.59-4.67,11.67a32.1,32.1,0,0,0-1.56,4.28c3.11-5.45,6.23-10.89,8.95-16.34,3.11-5.45,6.23-10.51,8.95-15.56C380.65,1384.55,386.09,1374.82,391.15,1365.87Zm80.94,11.29a157.49,157.49,0,0,0-15.57,17.12,206.54,206.54,0,0,0-12.45,17.12,138.14,138.14,0,0,0-15.56,31.51,61.06,61.06,0,0,0-3.12,12.84c-.39,2-.39,3.9-.77,5.45v2.34c0,.77.38,1.55.38,2.33a16.78,16.78,0,0,0,1.17,5.84,1.21,1.21,0,0,1,.39.78c0,.38.39.38.39.77v-3.5a16,16,0,0,1,.39-4.28,62.06,62.06,0,0,1,2-8.17c1.94-5.45,4.28-10.89,6.61-16.34,5.06-10.9,11.28-21.79,16.73-31.13,5.06-9.34,10.12-17.51,13.62-23.35,1.95-3.11,3.5-5.44,4.28-7A18.34,18.34,0,0,0,472.09,1377.16Z" transform="translate(-188.58 -579.05)" style="fill: #085729"/>

Hữu ích?

more options

Thank you for the reply!

Yeah thats the logo SVG file and it does look just fine but not in mozilla!

any idea how to fix this

Thank you

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.