Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox suddenly desynced and cant login to fix it.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

After restarting my PC, out of the blue Firefox had signed me out, removed my bookmarks and history, etc. Luckily i have all this backed up onto my account and can see all the bookmarks and the like through Android Firefox, however whenever i sign in on my desktop to resync everything up it doesnt work and keeps requesting i sign in, which upon clicking just takes me to my signed in account. Ive restarted Firefox, Restarted my PC, cleared cache and cookies and even reinstalled firefox but the issue seems to persist.

After restarting my PC, out of the blue Firefox had signed me out, removed my bookmarks and history, etc. Luckily i have all this backed up onto my account and can see all the bookmarks and the like through Android Firefox, however whenever i sign in on my desktop to resync everything up it doesnt work and keeps requesting i sign in, which upon clicking just takes me to my signed in account. Ive restarted Firefox, Restarted my PC, cleared cache and cookies and even reinstalled firefox but the issue seems to persist.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you login to the Firefox account via this web page?