Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox flashes white while loading a page

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Liipski

more options

I've seen some solutions that mentioned creating userChrome and userContent files but they were outdated and I think there should be simpler solution. A friend of mine has basic Firefox version and she said she has never met with such problem.

I've tried:

  • Clearing cache and cookies
  • Creating some Chrome files
  • Disabling addons

I don't think it's Firefox Developer Edition's problem as the issue has been persistent for some time/updates now.

Giải pháp được chọn

Does it happen with every page you load? You could try changing the background colour in the following setting in about:config. Open a new tab, enter about:config in the address bar, accept the risk and find the following: browser.display.background_color I suggest #e6e6e6 for a light grey, otherwise search for colour names.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Does it happen with every page you load? You could try changing the background colour in the following setting in about:config. Open a new tab, enter about:config in the address bar, accept the risk and find the following: browser.display.background_color I suggest #e6e6e6 for a light grey, otherwise search for colour names.

Hữu ích?

more options

TerryN21 said

Does it happen with every page you load? You could try changing the background colour in the following setting in about:config. Open a new tab, enter about:config in the address bar, accept the risk and find the following: browser.display.background_color I suggest #e6e6e6 for a light grey, otherwise search for colour names.

Sadly the white flash happen even whilst starting the browser before the New Page loaded. I'll try your advice, I think the only way to solve it is to reinstall the browser.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.