Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"synced tabs" missing from my library

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Recently I went to open up a tab I had open on my iPhone on my macbook, but couldn't find the "synced tab" menu item under my library. I expected it to look like the example from https://support.mozilla.org/en-US/kb/view-synced-tabs-other-devices, but instead I see what is shown in the attached image. I have already tried steps 1-6 of the "Troubleshoot and diagnose Firefox problems" help page (https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-and-diagnose-firefox-problems)

Thanks in advance for any help!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi

Synced Tabs is gone from the Library menu as the result of doing a cleanup of items that appear in various places. Now you access the synced tabs in the sidebar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

Synced Tabs is gone from the Library menu as the result of doing a cleanup of items that appear in various places. Now you access the synced tabs in the sidebar.