Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

editing bookmarks

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 72 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

after selecting library, bookmarks, I no longer see "show all bookmarks" so I can edit them

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Open the Bookmarks Manager; Press the Alt or F10 key to bring up the toolbar, and select Bookmarks. Hot key is <Control> (Mac=<Command>) <Shift> B. Firefox 84+ <Control> (Mac=<Command>) <Shift> O.

more options

You can add the "Bookmarks Menu" button that shows the bookmarks in a drop-down list to the Navigation Toolbar and that has a button to open the library. You can drag the Bookmarks Menu button from the Customize palette to the Navigation Toolbar

See also "How do I add the Bookmarks Menu button to the toolbar?":