Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Recovering Deleted Profile/Bookmarks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi saturdayscribe

more options

I kept getting the "A copy of Firefox is already open" error, so I deleted one of the two profiles that I found. Apparently I chose the wrong one, and now all of my bookmarks are gone. I DID click something that said NOT to remove all my information (bookmarks, etc) so there must be a way to get it back, but how? I really only care about the bookmarks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Also might be important to mention that I'm on Mac, not Windows.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.