Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost Bookmarks after password reset

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I had my hard drive replaced. I tried to sign in to fire fox but didn't remember my password.So i did a password reset. I didn't know that action would erase all of my saved bookmarks. I've tried to do a restore but there is no past date to restore to.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.