Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox built in screenshot tool no longer works

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have already reviewed the following articles- https://support.mozilla.org/en-US/kb/refresh-firefox-reset-add-ons-and-settings https://support.mozilla.org/en-US/questions/1275120

I have gone into about:config and tickered in there... I have also done a refresh, attempted to go into safe mode, and tried looking in features under the about Firefox menu.

Please assist... if nothing else works, I may have to uninstall and reinstall. I hate to do that though.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

It isn't in the 3 dot menu any longer. In the 3 bar menu, in Customise Toolbar, there is a button you can drag to the toolbar (or put in the Overflow Menu). The option is also in the page context menu (right-click on the page).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

It isn't in the 3 dot menu any longer. In the 3 bar menu, in Customise Toolbar, there is a button you can drag to the toolbar (or put in the Overflow Menu). The option is also in the page context menu (right-click on the page).

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.