Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Synced passwords removed when synced again after removing in local.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 46 lượt xem
more options

Hi, The scenario is as below.

I have signed into Firefox account and synced my bookmarks and passwords, then for security purpose I signed out from the firefox account and then I removed all saved bookmarks and passwords from local browser, but when I sign in again, the synced passwords and bookmarks are removed from my account. I dont want to save the passwords in my local browser, I need to use by signing into firefox account only. How can I use this?

Hi, The scenario is as below. I have signed into Firefox account and synced my bookmarks and passwords, then for security purpose I signed out from the firefox account and then I removed all saved bookmarks and passwords from local browser, but when I sign in again, the synced passwords and bookmarks are removed from my account. I dont want to save the passwords in my local browser, I need to use by signing into firefox account only. How can I use this?