Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PayPal checkout popup window loads with a constant cycling circle; cannot proceed any farther

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

When using the "Checkout with PayPal" button on websites the PayPal popup window appears however it's impossible to progress to the checkout. When I then use Edge and do my purchase through there, the PayPal popup window allows me to enter my info and then proceed to PayPal with no problem at all.

I have added paypal.com into exclusions for 'Block pop-up windows' and Enhanced Tracking Protection

But, I want to be able to use Firefox! I do not want to be forced into having to use Edge for purchase payments using PayPal. I am not a techie and would like a simple solution w/o having to get into modifying any programming files. S.O.S.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.