Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

get json data error

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
more options

when open this site:https://cm.bilibili.com/mgk/api/open_api/v1/clues/get?advertiser_id=376629&ts=1608709393&page_no=1&page_size=10&start_time=2020-12-23&end_time=2020-12-23&sign=b222929c7576e92ce641d2c5a7023d34 get response: attribute(page_id) is 435138099443478500,but use Chrome、Edge、Postman is 435138099443478528,Please see if there is a problem parsing json data

win10 Firefox 88.0.1 64

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi 154704230 vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.