Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

keyboard instability

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I had to change my email. It got so I couldnt see what I had typed as the screen was unreliable and blocked by the keyboard frequently. My new email worked well for a week. Now it has relearned its old habits. Its unreliable, frequently blocking content on the screen, making the phone unusable for mail. I cant get the keyboard off the center of the screen. And it constantly reappears making use of the phone impossible. Everyone points a finger a someone else

The manufacturer of the phone blames my carrier who blames the software developer, who blames the updates and add ons. It has turned into a POS in one week. If I could find out who is responsible for this mess, I would gladly put a bullet in his or her head. Why cant I get the keyboard off my messages?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.