Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost Yahoo email folders

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi joanieparker17

more options

On my PC (Windows 10) I run Firefox and use Yahoo for email. I'm suddenly missing many email folders, yet they still show up on my Android phone. How can I restore these to my PC?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hmm, usually the view you see on Yahoo's website in Firefox is the same view you see in other email clients. However, I am not a big Yahoo user, so there may be some settings I don't know about that could hide folders.

What if you compare how Yahoo looks in another browser such as Microsoft Edge?

Hữu ích?

more options

Looks the same in Microsoft edge as it does in Firefox

Hữu ích?

more options

I wonder whether your Android mail program has a different view of the folders than what Yahoo shows in a browser. Can you do a mailbox search for something you see on your phone that's missing in Firefox/Edge and see whether you can track down where it is?

Hữu ích?

more options

WHen I try to open one of the folders in Phone/ Android that is missing in PC/ Firefox, it just spins. Gone from there also, but the folder titles were retained. I guess they are all gone. THanks for helping.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.