Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Easy Youtube Video Downloader Express add-on

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 739 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jim7fl

more options

Easy Youtube Video Downloader Express has stopped working. I have uninstalled and reinstalled the app, but the green download button no longer appears on Youtube.

Easy Youtube Video Downloader Express has stopped working. I have uninstalled and reinstalled the app, but the green download button no longer appears on Youtube.

Giải pháp được chọn

Reinstall the YouTube downloader Firefox extension and then update it by going to Add-ons then Gear and click on Check for Updates. I hope it will solve your issue. Please let me know if it works or not.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Reinstall the YouTube downloader Firefox extension and then update it by going to Add-ons then Gear and click on Check for Updates. I hope it will solve your issue. Please let me know if it works or not.

more options

Thanks very much Naheed. I followed your solution instructions, and they worked a treat. The green download button has finally reappeared on Youtube, and that was the main issue I was having trouble with. I really appreciate all of your kind assistance to help me out. Regards,

Phill.

more options

Was having the same problem. Followed instructions, got the green bar back but is not working. Any suggestions? Thanks, Keith

more options

Fresh install running FF 93.0 64 bit. on linux I removed and reinstalled and finally got the prompt to allow the add-on to access FF. Now the green download button has reappeared!