Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My video download button has disappeared.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

My video download button has disappeared. I tried re-downloading it but still no button. I then tried numerous downloaders and none of them display a download button. What is going on??

Giải pháp được chọn

Is the problem with the "Easy Youtube Video Downloader Express" add-on?

This is a very heavily reviewed add-on, and numerous recent reviews indicate that a fix is coming. From earlier today:

I have been using video downloader for years and it is a great plugin. There is a recent issue, youtube has made changes that prevent the download button from showing. The developer has written a fix and uploaded to firefox for review. It should soon be published and should auto-update to v 16.10.

Ref. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/easy-youtube-video-download/reviews/1705519/

(Because this is a Recommended extension, there is more manual work involved in verifying updates, so we have to be more patient, especially over the weekend.)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Is the problem with the "Easy Youtube Video Downloader Express" add-on?

This is a very heavily reviewed add-on, and numerous recent reviews indicate that a fix is coming. From earlier today:

I have been using video downloader for years and it is a great plugin. There is a recent issue, youtube has made changes that prevent the download button from showing. The developer has written a fix and uploaded to firefox for review. It should soon be published and should auto-update to v 16.10.

Ref. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/easy-youtube-video-download/reviews/1705519/

(Because this is a Recommended extension, there is more manual work involved in verifying updates, so we have to be more patient, especially over the weekend.)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.