Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is the command of opening firefox on Windows 10

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi strafy

more options

https://www.howtogeek.com/689159/how-to-open-mozilla-firefox-using-command-prompt-on-windows-10/

I can open Microsoft Edge with `start msedge`, and it run out edge automatically, firefox do the same thing? Here is the command I tried before, but they don't work

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That's odd, I'm able to run Firefox using start. I can suggest adding Firefox installation directory into your path environment variable for your user account.

1) Search and select System (Control Panel) 2) Click on the Advanced system settings and then click Environment Variables 3) Under the section User variables for <account name>, select the Path variable, then click Edit... 4) In the pop-up dialog, click New, paste C:\Program Files\Mozilla Firefox into the new line, then click OK 5) Click OK again to exit the environment variables dialog, then restart cmd for it to take effect

Now when you type firefox or start firefox into cmd, Firefox will open.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.