Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I view when an autofill address was made?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I recently was looking through my autofill addresses when I noticed a name that should not be there. Someone I do not know in some state that I do not live in. I quickly changed my firefox password and various passwords that may have been compromised.

My question is, how worried should I be? How did they get my password or access to a PC with my account active on it. Then why would they be so daft to save their name and address as the autofill?

Is there any way I can check when it was made or pass this on to Mozilla support?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.