Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't sign in to newly downloaded version

more options

Good Evening,

I just downloaded Firefox onto my new computer. I went to sign-in and it keeps telling me that I have an incorrect password. It is the correct password because I used it to login here. I uninstalled it and reinstalled it on the new computer with no joy. What should I do? Also, I can login and out just fine with my old computer.

Thanks,

Leish

Giải pháp được chọn

hmm? are you speaking of the FireFox account used for syncing?

if so, try logging out of it from the old computer. then try the new one again.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

hmm? are you speaking of the FireFox account used for syncing?

if so, try logging out of it from the old computer. then try the new one again.

Hữu ích?

more options

I signed off all of my accounts and it worked. Then I signed back in and worked normally. So, strange but it worked. Thanks...

Hữu ích?

more options

you're welcome!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.