Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

restrict extension access permissions by url

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

if an extension requires an 'Access your data for all websites' permission then firefox requires me to choose either allow this extension to steal all my sensitive data, or not to use the extension at all.

for such cases, chrome allows me to choose when and where i prefer to allow the extension to see these data and when and where to restrict it from accessing them: Site access Allow this extension to read and change all your data on websites you visit:

  • On click
  • On specific sites
  • On all sites

does firefox allow this somehow? i'd prefer to have an option to restrict such access in some cases by clicking the extension button, in some - by white or black listing specific sites (mostly whitelisting), and for some cases - do not restrict.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.