Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Ctrl+C copy text with metadata. How delete them?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello everyone, I accidentally noticed that when I paste (Ctrl+V) text into the desktop version of Evernote from vk.com, a hyperlink from vk.com appears in Evernote at the top. The link leads to the page from which I took this text. I inserted this text into various text editors by Ctrl+V, plane text without any hyperlinks is inserted. Checked the Windows clipboard, there is also only plane text. Searching the internet, I found a CLCL program that caches the clipboard, and this is what I saw (see the picture in the attachment). I just copied the text, not the page form. Has anyone come across an extension that removes all metadata when copying text from a site page?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

A normal (plain) text editor only gets the text/unicode flavor from the clipboard. A rich text or HTML editor usually defaults to using the text/html flavor on the clipboard when present and that include meta data, so to remove the meta data you can paste the text in a plain text editor as an intermediate action and then copy it again to the clipboard.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.